ISSN 2232-9080

 
 

Sažetak: U radu je dan pregled karakteristika komponenata zidanih zidova, zidnih elemenata i maltera, s osvrtom na mehaničke karakteristike zidova. Poseban naglasak je stavljen na ne armirane zidane zidove i njihovo ponašanje uslijed potresa. Korišteni su empirijski i eksperimentalni podaci. Dobiveni rezultati za pojedinačni zid, koji su dobiveni kroz upotrebu dva suvremena programska paketa, ABAQUS i SAP2000, se dosta dobro slažu s eksperimentima koji su provedeni na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Nakon verifikacije rezultata numeričkih ispitivanja analizirana su ojačanja zidanih zidova apliciranjem mehaničkih dampera bez i s okvirom.

Ključne riječi: Ne armirani zidani zidovi, potres, seizmičko djelovanje, ojačanje zidanih zidova, mehanički damperi, pasivni damperi, metalni okvir, uređaji za disipaciju energije, seizmička izolacija, eksperimentalno ispitivanje zidanih zidova, numerička analiza zidanih zidova

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres