ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Iskop uspravnih stijenki bez podgrađivanja nije moguće izvesti u nekoherentnim materijalima. Budući da nekoherentno tlo nema nikakvu vlažnu čvrstoću, ono može stajati stabilno samo uz odgovarajući pokos (kut nagiba pokosa građevne jame prema DIN 4124) koji je ovisan o kutu unutarnjeg trenja tla i visini kosine. Građevne jame mogu se izvoditi kombinirajući dio iskopa s pokosom i dio koji se podupire nekom od zagatnih stijenki. U ovome primjeru je usvojena armirano betonska dijafragma ojačana sidrima.

Ključne riječi: građevna jama, zagatne stijenke, program GEO 5


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj