Sažetak: Na osnovi arhitektonskih podloga, dopuštene nosivosti tla, seizmičkih i klimatskih zona u kojima se objekt nalazi bilo je potrebno izraditi projekt konstrukcije crkve sv. Ivana Krstitelja u Rodoču. U programu Tower bild 6.0 dobiveni su rezultati napona u konstrukciji i nosivosti i slijeganja tla. Progibi ploča su bili u dopuštenim granicama kao i naprezanje u stupovima i visokostijenim nosačima. Na osnovi predložene potrebne armature usvojena je armatura prema PBAB i pravilniku za seizmiku.

Ključne riječi: projekt konstrukcije crkve, progibi, nosivost, slijeganje, usvojena armatura


PDF Cijeli rad (HR)