Sažetak: Ovaj rad predstavlja primjenu reološko-dinamičke analogije (RDA) za predviđanje novih intenziteta naprezanja zareza nano-strukturiranih kompozita. Analogija je razvijena na temelju matematičko-fizičke analogije između viskoelastoplastičnog reološkog modela i dinamičkog modela s viskoznim prigušenjem, a namijenjena je da se koristi za analizu neelastičnog deformiranja materijala. Za RDA model dvoatomske molekule koristi se Bohrov kvantni model atoma i de Broglie-va valna hipoteza za materiju. Model je potvrđen i klasičnom Griffithovom teorijom loma u beskonačnoj ploči opterećenoj normalnim naprezanjem.

Ključne riječi: nanokompoziti, RDA model, kritična naprezanja loma


PDF Cijeli rad (HR)