ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U ovom radu je prikazan postupak proračuna potpornih zidova prema Europskim normama za dinamičko opterećenje uzrokovano potresom. Prvo su izložene teorijske osnove, a zatim je na praktičnom primjeru armiranobetonskog konzolnog potpornog zida visine 4.40 m proveden proračunski postupak prema EN 1997-1 i EN 1998-5. Na kraju su dati zaključci sa općenitim komentarima primjene Europskih normi.

Ključne riječi: Europske norme, potporni zid, tlak tla, seizmički tlak tla


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj