ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Interakcija tlo-temeljna konstrukcija ima za cilj da odredi reaktivne sile tla-stijene kao osnovu za optimizaciju konstrukcije. U ovom radu, analiziran je problem interakcije jednog individualnog stambenog objekta u naselju Vitinica, Opština Sapna. Objekat je u zadnjih 30 godina trpio različita oštećenja koja su bila vidljiva na zidovima, podu i stropnim konstrukcijama. Vlasnik je dva puta vršio sanaciju objekta ali bezuspješno. Vlasnik je do tada vršio podbetoniranja i ojačanja temelja. Istraživanjem je utvrđeno, da je objekat temeljen u dva različita litološka člana, da u dubini postoji rasjedna zona i da je objekat temeljen u blizini aktivnog klizišta. Oštećenja su nastala na osnovu deficita masa ispod jednog dijela temelja objekta i pogrešno izvedenim ranijim sanacionim mjerama. Sanacione mjere su odabrane na osnovu jasno definisane interakcije temelj - tlo.

Ključne riječi: interakcija temelj-tlo, sanacione mjere


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj