ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Kompaktne sistemske fasade su široko primjenjene u gradnji novih i obnovi postojećih objekata. U radu se razmatraju prednosti postavljanja kompaktnih sistemskih fasada u skladu sa zakonskim normama i rješenjima iz prakse. Istražuju se prednosti sustava, jer je evidentno da je to dominirajući odabir u obnovama pročelja zgrada. Prioritetan zadatak je kroz obnovu završnih slojeva fasade primjeniti kvalitetnu izvedbu svih slojeva koji čine kompaktnu sistemsku fasadu. Karakteristike postojećih vanjskih zidnih površina direktno su povezane s kvalitetom stanovanja. Ne postiže se energetska ušteda i ugodnost stanovanja, a dolazi do propadanja stanova i smanjenja vrijednosti nekretnine. Toplinsko izolacijski materijali postali su dio ključnog rješenja u rehabilitaciji vanjskog plašta zgrada.

Ključne riječi: višestambene zgrade, kompaktne sistemske fasade


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj