ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Kroz međusobnu usporedbu kretanja stambenog fonda (te njegovom rasčlambom na kategoriju povremenog i stalnog stanovanja), demografskih kretanja i planiranja građevinskih područja naselja u periodu od 2001. do 2011. na području Grada Korčule želi se istražiti utjecaj udjela fonda stanova koji služe za povremeno stanovanje u ukupnom stambenom fondu na ukupno kretanje stambenog fonda. U članku se preuzima klasifikacija stanova za povremeno stanovanje iznesena u prvom poglavlju zbornika Kuća pokraj mora [1] te se prema utvrđenoj klasifikaciji, a sukladno podatcima iz Popisa stanovništva 2001. [2] i 2011. [3] prikazuje trend kretanja stambenog fonda i njegovih sastavnica. Kroz analizu prostornih planova uređenja Grada Korčule iz 2003. [4], 2008. [5] i 2011. [6] prikazuje se trend širenja građevinskih područja naselja te analiziraju gustoće stanovanja u referentnim godinama. Rad završava potvrdom radne hipoteze kako se na području Grada Korčule kroz vrijeme povećava udio povremenog stanovanja u ukupnom stambenom fondu uslijed primarno turističke aktivnosti te kako povremeno stanovanje ima značajan utjecaj na suburbanizacijski proces u Gradu Korčuli.

Ključne riječi: povremeno stanovanje, suburbanizacijski proces, Grad Korčula


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj