Sanja Lončar Vicković

Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strosmayera u Osijeku, izv. prof. dr. sc., dipl. ing. arh.


Radovi ovog autora:

 INDUSTRIAL ARCHITECTURAL HERITAGE OF THE OSIJEK FOUNDRY

INDUSTRIAL ARCHITECTURAL HERITAGE OF THE OSIJEK FOUNDRY

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj