ISSN 2232-9080

 
 

Sažetak: Ovaj rad daje prikaz istraživanja urađenoga u sklopu izrade diplomskoga rada pod naslovom: „Hidraulička studija strujanja podzemnih voda na području donjeg kompenzacijskog bazena CHE Vrilo“, a koji je urađen i uspješno obranjen na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 2018. godine. Zadatak je bio formirati prostorni model ustaljenog strujanja podzemnih voda na području projektiranoga donjeg kompenzacijskog bazena crpne hidroelektrane Vrilo, temeljem podataka istraživanja na terenu i podataka iz idejnog projekta CHE Vrilo.

Ključne riječi: donji kompenzacijski bazen, crpna hidroelektrana Vrilo, strujanje podzemnih voda, DHI WASY FEFLOW 7.0, numerički model

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres