e-ZBORNIK: Broj 17, lipanj 2019., godište 9
Tip rada: Stručni rad

Sažetak: Usjeci i zasjeci, zajedno s nasipima, su vrlo česti tijekom izgradnje svih vrsta prometnica, pa tako i u realiziranju pristupnih cesta i platoa vjetroelektrana. Zasjeci se rade u slučajevima kada je kota nivelete platoa ili trase ispod terena u padini. Izvedba, kategorizacija i stabilizacija zasjeka u okršenim stijenskim masama nose sa sobom niz izazova koji su, u glavnom, vezani za procese okršavanja. Na primjeru dva platoa VE Podveležje prikazane su specifičnosti klasifikacije i kinematičke analize stabilnosti okršenih stijenskih masa u zasjecima, primjenom geomehaničke klasifikacije (RMR), geološkog indeksa čvrstoće (GSI) i stereografske projekcije.

Ključne riječi: zasjek, krš, stijena, klasifikacija


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)