Sažetak: Rad daje osvrt na proračun konstrukcija (određivanje statičkih utjecaja u konstruktivnim elementima objekta, kao i njihovo dimenzioniranje, odnosno proračun potrebne armature i stabilnosti) za što je korišten programski paket za proračun prostornih konstrukcija, TOWER 3D model. Prateći objekti sadrže uređaje za prečišćavanje otpadnih voda. Analizirana su dva objekta, upravna zgrada i bazen. Nizvodno od objekta, na potoku Prozorčica nalazi se lokacija pješačkog mosta, raspona 44.4 m.

Ključne riječi: proračun, TOWER 3D model, upravna zgrada, bazen, pješački most


PDF Cijeli rad (HR)