Sažetak: U radu su definirana oštećenja i procesi oštećenja, odnosno pojave kod potpornih konstrukcija, te su na osnovu stanja potporne konstrukcije predložene i izvršene odgovarajuće mjere sanacije. Iskustvo iz raznih sredina je pokazalo da se poslovima pregleda i održavanja potpornih konstrukcija počinje baviti tek onda kada dođe do havarija ili većih oštećenja koja imaju bitan utjecaj na njihovu funkcionalnu primjenu. Proračun stabilnosti potpornih konstrukcija izveden je u programu GEO5 i ručnim postupkom prema Eurokod-u 7. Analiza stabilnosti i procjena stanja potpornog zida je provedena za armirano betonski zid u Mostaru.

Ključne riječi: oštećenja, potporne konstrukcije, AB zid, sanacija, GEO5


PDF Cijeli rad (HR)