ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U okviru ovog rada definirana je zaštita građevinske jame kako bi se ostvarili uvjeti za izvođenje konstrukcije objekta i spriječilo slijeganje okolnog tla na kojemu je temeljen susjedni objekt. Prema projektnim elementima, predviđa se izrada dviju podzemnih etaža, a s obzirom na neposrednu blizinu susjednog objekta (nadogradnja postojećeg), nužna je zaštita građevne jame uz vertikalnu denivelaciju. Najveća dubina iskopa je 8,10 m od kote temelja postojećeg objekta. Potporna konstrukcija je izračunata ručnim postupkom prema standardima Eurocode-a 2 i 7 i programskim paketom GEO5, točnije potprogramom SHEETING CHECK, koji omogućava provjera stabilnosti stjenke, te daje momente i sile koje djeluju na stjenku (zid od pilota).

Ključne riječi: građevna jama, zid od pilota, EC 7, Geo 5


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj