ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Hidroelektrana Mostar, kao posljednje nizvodno postrojenje projekta Srednja Neretva izgrađena je s namjenom da u pogonskoj sprezi s radom HE Salakovac vrši izravnanje protoka u nizvodnom toku rijeke Neretve. Od podzemnih objekata na ovoj hidroelektrani, pored ostalih, izvedena je kombinirana protufiltracijska dijafragma. Oko čela dijafragme se formiraju značajni gradijenti razine podzemnih voda s povećanim brzinama tečenja. Na okolnom prostoru, oko nasipa i dijafragme, ima naznaka filtracijskih deformacija tla, te razvoja dominantnih pravaca strujanja podzemnih voda, što je potvrđeno ispitivanjima koja su provođena u različitim periodima. Ovaj rad je rezultirao s određivanjem dominantnih pravaca tečenja u lijevom zaobalju HE Mostar, u cilju određivanja količina voda koje se procjeđuju, kao i njihovog utjecaja na stabilnost tla. Analiza strujanja je urađena koristeći program FEFLOW, gdje su dobiveni rezultati verificirani rezultatima izmjerenim na terenu. Model je dao rezultate s neznatnim odstupanjima. Zaključeno je kako je prostorni model pogodan za daljnja istraživanja i analize i može naći primjenu kako kod monitoringa strujanja podzemnih voda na području, tako i kod analize rizika od pronosa zagađenja u podzemlju lijevog zaobalja HE Mostar.

Ključne riječi: hidroelektrana Mostar, dijafragma, tečenje podzemnih voda, FEFLOW, 3D model


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj