ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Članak ukratko opisuje ispitivanja provedena na Starom mostu u Mostaru. Kako bi saznali sve pojedinosti seizmičkog ponašanja mosta provedena su eksperimentalna ispitivanja metodom ambijentalnih vibracija kako bi definirali osnovne dinamičke karakteristike – vlastite frekvencije, tonovi osciliranja, koeficijente prigušenja. Numerička analiza mosta uređena je u programu Tower 3D gdje su razmatrani različiti slučajevi opterećenja. Usporedbom rezultata dobivenih eksperimentalnim ispitivanjem i numeričkom analizom može se vidjeti sličnost istih. Dobiveni rezultati predstavljaju dobru podlogu za daljnja istraživanja ovoga spomenika kulturne baštine.

Ključne riječi: zidani lučni mostovi, ambijentalne vibracije, frekvencije osciliranja, prigušenje, pomaci, naprezanja


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj