Sažetak: U radu je dan prikaz uređaja za prečišćavanje zauljenih voda (Aquareg), bioloških uređaji za prečišćavanje sanitarno fekalnih voda (SBR), bio filtera, prepumpne stanice, cisterne, reviziona okna. Bitno je napomenuti da je Regeneracija d.o.o. u Bosni i Hercegovini lider u mostovskoj odvodnji. Neki od proizvoda prikazani su u prilogu sa kratkim opisom i fotografijama sa mjesta gdje su ugrađeni.

Ključne riječi: uređaji za prečišćavanje voda


PDF Cijeli rad (HR)