ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Tema ovoga rada je određivanje ekološki prihvatljivog protoka na mjernom profilu Neretva-Žitomislići na temelju podataka mjerenja protoka od 1926. do 1954. godine. U prvom dijelu rada daju se osnovne značajke sliva rijeke Neretve i mjernog profila Neretva-Žitomislići, te Pravilnika o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka. U drugom je dijelu urađen proračun ekološki prihvatljivog protoka prema navedenom Pravilniku i to za I nivo procjene kao i proračun prema Zakonu o vodama. Na kraju u zaključku dana je usporedba ova dva proračuna.

Ključne riječi: Ekološki prihvatljiv protok, rijeka Neretva, mjerni profil Neretva-Žitomislići, Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka, Zakon o vodama


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj