ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Tema ovog rada je idejno rješenje armiranobetonskog grednog mosta, nosivog rasponskog sklopa od armirano-betonske ploče. U sklopu ovog rada sadržan je tekstualni i grafički dio, te statički proračun.
Grafički dio rađen je u AutoCAD-u i sadrži nacrte: normalnog poprečnog presjeka, uzdužnog presjeka mosta, pogled na most, osnovu s tlocrtom mosta, detalje upornjaka i stupova te nacrt usvojene armature u poprečnom presjeku mosta. Statički proračun rađen je u programu ''Tower 3D model builder'', a proračun se sastoji od analize opterećenja, dimenzioniranja ploče, te usvajanja armature u tri kritična poprečna presjeka. Prikazani su načini gradnje te tehnologije izgradnje mostova.

Ključne riječi: gredni most, gradnja mosta, tehnologija izvođenja


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj