Sažetak: U radu se pokušalo dati više informacija o nasipnim građevinama s hidrotehničko-hidrauličkog aspekta, faktorima o kojima je važno voditi računa prilikom projektiranja i izgradnje ovakvih objekata, kao i varijantnim rješenjima jedne ovakve konstrukcije. Na praktičnom primjeru DKB Svitava, pokazana je hidrotehničko-hidraulička analiza pouzdanosti nasipa izgrađenih od lokalno dostupnih materijala (glina), kao i trenutno stanje nasipa, koji su na pojedinim mjestima značajno erodirali s obzirom da je izgradnja pregradnog nasipa i rekonstrukcija (nadvišenje) nasipa uz rijeku Krupu i nasipa uz obodni kanal izvršena davne 1978. godine. U hidrogeološkom pogledu, Svitavska potolina je svojevrstan dren kome gravitiraju podzemne vode iz njenog krškog zaleđa. Formirani kompenzacijski bazen nije potpuno vodonepropustan. Proračun količine gubitaka iz Svitavskog jezera urađen je numeričkim modeliranjem kroz nasipe koji ga formiraju, uz najnepovoljnije odnose voda u jezeru i okolnom vodnom području.

Ključne riječi: nasip, koeficijent filtracije, trodimenzionalni model, CHE Čapljina, FEFLOW 6.2


PDF Cijeli rad (HR)