ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: AB zidovi vrlo često se koriste za osiguranje bočne krutosti i čvrstoće višekatnih zgrada u zonama srednje i visoke seizmičnosti. Takvi zidovi doživljavaju plastične deformacije pri računskom potresnom opterećenju, te se najčešće dimenzioniraju prema kapacitetu nosivosti. Ključni element proračuna prema kapacitetu nosivosti je procjena računskih posmičnih sila. Ta procjena mora uzeti u obzir sve uzroke koji mogu dovesti do povećanja posmičnih sila (a time i momenata savijanja) u odnosu na one dobivene metodom ekvivalentnog statičkog opterećenja. Metoda ekvivalentnog statičkog opterećenja je standardna metoda većine nacionalnih propisa za regularne i simetrične konstrukcije niže katnosti (do 10 etaža).

Ključne riječi: armirani beton, kapacitet nosivosti, potresna otpornost


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj