ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Ležišta građevinskih materijala čine ležišta nemetalnih mineralnih sirovina, koja se koriste kao glavna, prateća ili samo kao dodaci za dobijanje različitih građevinskih materijala.
Danas kamen predstavlja materijal koji se koristi u ogromnoj razmjeri, te se njegova godišnja potrošnja u svijetu izražava u hiljadama miliona tona.
Kamen dobijen iz čvrstih stijenskih masa u kamenolomu koristi se kao: građevinski materijal u obliku građevinskog (tehničkog i arhitektonsko-građevinskog) kamena; osnovna sirovina za proizvodnju raznih vrsta građevinskih materijala; osnovna sirovina ili sirovinska komponenta za proizvodnju raznih industrijskih proizvoda; topitelj pri raznim metalurškim procesima proizvodnje željeza i drugih metala.

Ključne riječi: nemetalne mineralne sirovine, tehnički kamen, građevinski materijali


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj