ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U okviru projekta rekonstrukcije magistralne ceste M16.2, dionica Prozor - Jablanica, potez od km 39+900 do km 40+800, izdvojen je dio inženjerskogeoloških i geomehaničkih istraživanja, koji se odnose samo na kružno raskrižje na ulazu u grad Prozor. Ovaj rad sadrži kratak prikaz geološke građe, hidrogeološke odnose litoloških članova i inženjerskogeološke i geomehaničke karakteristike stijena i tla. Na terenu je izvršeno je inženjersko-geološko kartiranje, koje je prikazano na karti mjerila 1:1.000. Sukladno Programu istraživanja kartiranje je izvedeno u pojasu od 200 m na terenu gdje je to bilo moguće, obzirom da su se pojavile prateće poteškoće na pojedinim lokacijama zbog vrlo teških terenskih uvjeta, pa su pojedina mjesta jednostavno nepristupačna. Inženjerskogeološka slika terena upotpunjena je sa nekoliko karakterističnih fotografija. Kod izvođenja geotehničkog istražnog bušenja i laboratorijskih ispitivanja primijenjeni su odgovarajući propisi i standardi, a inženjerskogeološki radovi i obrada rezultata istraživanja rađeni su prema preporukama Međunarodnog društva za mehaniku stijena.

Ključne riječi: geotehnička istraživanja, stijenska masa


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj