ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Cilj rada je da se kroz izradu modela za proračun rasponske konstrukcije prođu sve faze potrebne za modeliranje mosta koji se gradi slobodno konzolnom metodom. Prikazat će se potrebni pripremni radovi da bi se pristupilo modeliranju kao i konkretni koraci modeliranja i proračuna u programskom paketu SOFiSTiK. Na kraju će se dati osvrt na druge modele potrebne za završetak statičkog proračuna i uvezivanje gotove dokumentacije.

Ključne riječi: numeričko modeliranje, mostovi, metoda slobodno konzolne gradnje, SOFiSTiK


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj