ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Korištenjem višekriterijskog odlučivanja, AHP i PROMETHEE metode bira se najpovoljnija lokacija parkirališta hipotetski postavljenog u grad Neum. Analiziraju se karakteristike potencijalnih alternativa, odabir kriterija, njihove težine te se predstavljaju rezultati u programu Visual PROMETHEE.

Ključne riječi: izbor lokacije, parkiralište, višekriterijska analiza, AHP, PROMETHEE


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj