Sažetak: Korištenjem višekriterijskog odlučivanja, AHP i PROMETHEE metode bira se najpovoljnija lokacija parkirališta hipotetski postavljenog u grad Neum. Analiziraju se karakteristike potencijalnih alternativa, odabir kriterija, njihove težine te se predstavljaju rezultati u programu Visual PROMETHEE.

Ključne riječi: izbor lokacije, parkiralište, višekriterijska analiza, AHP, PROMETHEE


PDF Cijeli rad (HR)