ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Stari helenistički grad Daorson ili Daorsoi, ili Gradina Ošanića, kako se u naro¬du zove, nacionalni spomenik BiH, bio je glavni grad heleniziranog ilirskog plemena Daorsa koji su od 300. do 50. godine prije Krista naseljavali deltu i lijevu obalu donjeg toka r. Neretve.

U početnom dijelu rada dan je kratki opis Daorsona, čiji središnji i najstariji dio zauzima dominantna Gradina ili citadela, zbog dominantnog položaja često u literaturi nazivana "akropolom". Poseban osvrt je dan na opis magalitskih („kiklopskih“) zidova, uz usporedbe sa drugim sličnim megalitskim zidovima u svijetu i određenim dvojbama vezano za njegovu funkciju, broj ljudi i duljinu građenja zida od kamenja kakvoga nema u bližoj okolici.
Glavnina ovog rada je posvećena ispitivanju postojećeg kamena sa ovog arheološkog lokaliteta radi procjene kvalitete i uzroka degradacije.

Ključne riječi: Daorson, Daorsoi, megalitski zid, kiklopski zid, ispitivanje kamena


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj