Sažetak: U sklopu idejnog projekta sanacije zasutog kolektora u krugu TE „Kakanj“ provedeno je uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje uzoraka očvrsle troske. Cilj istražnih radova je da se utvrde geotehnički parametri koji će usloviti mjere ojačanja oštećenog kolektora. U ovom radu su prikazani detalji uzorkovanja i rezultati eksperimentalnog ispitivanja monoaksijalne čvrstoće uzoraka očvrsle troske. Laboratorijsko ispitivanje izvršeno je na ukupno 11 uzoraka oblika valjka prečnika 5 cm i visine 5 cm odnosno 10 cm. Utvrđene vrijednosti monoaksijalne čvrstoće na pritisak iznose od 1,76 MPa do 28,65 MPa. Rezultati pokazuju funkcionlanu zavisnost dubine uzorkovanja i čvrstoće. Također, monoaksijalna čvrstoća raste sa porastom zapreminske težine. U radu je prikazana i procedura usvajanja geotehničkih parametara čvrstoće i deformabilnosti očvrsle troske. Parametri čvrstoće i deformabilnosti očvrsle troske usvojeni se primjenom Hoek-Brown-ovog kriterija čvrstoće koristeći programski paket RocLab. Ulazni podaci za procjenu Mohr-Coulomb-ovih parametara čvrstoće i deformabilnosti ocijenjeni su na osnovu istražnih radova, a u radu je opisan način na koji je usvojen svaki od parametara.

Ključne riječi: očvrsla troska, monoaksijalna čvrstoća, Hoek-Brown, Mohr-Coulomb


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj