Sažetak: Kada je u pitanju brojnost kulturno-povijesnih lokaliteta, Općina Posušje je jedna od najbogatijih općina u Bosni i Hercegovini i u široj regiji. Poznata je po svojoj graditeljskoj baštini i umijeću kamenoklesarstva od pretpovijesti do danas. Prema popisu arheoloških lokaliteta iz 1988. godine na području Općine Posušje evidentirano je 40 srednjovjekovnih nekropola stećaka. Prema službenim podatcima postoji 16 kamenoloma (aktivnih i neaktivnih), a kroz ovaj članak će se po prvi put analizirati prostorni okvir i povezanost nekropola stećaka sa njihovim mjestom nastanka. Brojne se rasprave vode o udaljenosti kamenoloma i nekropola, kao i načinu transporta stećaka. U ovom radu je dan osvrt na moguće trase, putove kojima su stećke transportirali do odredišta, tj. do mjesta predviđenom za nekropolu. Neki kamenolomi i danas čuvaju tragove matičnih područja stvaranja stećaka, sa primjerima koji su isklesani, ornamentirani i spremni za transport kojeg nažalost nikad nisu dočekali, već nam služe kao potvrda ljudskog stvaralaštva i umjetnosti u kasnom srednjem vijeku na području koje obiluje kamenim resursima.

Ključne riječi: Posušje, kasni srednji vijek, stećci, kamenolom


PDF Cijeli rad (HR)