Sažetak: U radu je prikazana hidraulička analiza nestacionarnog strujanja uslijed mogućeg rušenja brane akumulacije Tribistovo smještene u općini Posušje, Bosna i Hercegovina. Propagacije poplavnih valova proračunate su za različite scenarije otkazivanja brana. Metodologija usvojena za razvoj modela širenja poplavnog vala temelji se na korištenju raspoloživih alata za prikupljanje, obradu i grafički prikaz geoprostornih podataka i alata za hidrodinamičko modeliranje nestacionarnog strujanja. Odabrani pristup je konzervativan i rezultati su u pravilu najgori scenariji. Poplavne površine su određene na temelju hidrauličkih proračuna s najnepovoljnijim pretpostavkama: maksimalni vodostaj u akumulaciji, maksimalni dotok u akumulaciju (s povratnim razdobljem T = 10 000 godina), trenutno/postupno i potpuno rušenje brane, što rezultira ekstremnim poplavama.

Ključne riječi: propagacija poplavnog vala, rušenje brane, akumulacija Tribistovo