ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Dispozicijsko rješenje jednobrodne industrijske dvorane, sistemske dužine 48.0m i širine 22.5m, opslužuje jedna mosna dizalica nosivosti 320kN, raspona 20.5m, s gornjom ivicom šine (GIŠ) na koti +10.326m. Širina i visina dvorane uvjetovane su i gabaritnim dimenzijama dizalice. Imajući ovo u vidu, kao i dimenzije presjeka stupova i greda, statičkog sustava dvozglobnog okvira, usvojena je sistemska širina dvorane od 22.5m i sistemska visina stupova od 13.5m. Krovni pokrivač je dvoslojni profilirani aluminijski sandwich panel (technopanel-poliuretan) s odgovarajućom termo i hidroizolacijom. Krov je na dvije vode s nagibom od 5.80.

Ključne riječi: jednobrodna industrijska dvorana, dvozglobni okvir, statički proračun


PDF Cijeli rad (HR)