ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Izvršena je analiza tankih ploča. Standardni numerički model tankih ploča je zasnovan na Germain-Kirchhoffovim pretpostavkama. Model materijala plošnog konačnog elementa ploče je izotropni Hookeov materijal. Njegove karakteristike zadaju se preko Youngovog modula E i Poisonovog koeficijenta υ. Ukratko je prikazan numerički model plošnih konstrukcija. Sličan model je implementiran u računalni program Tower [7]. Kao rezultat program daje odgovarajuće vrijednosti generaliziranih sila, naprezanja i pomaka. Na primjeru tanke kvadratne ploče prikazuju se mogućnost i razvijenog numeričkog modela za analizu plošnih konstrukcija. Ploča je diskretizirana s plošnim 2D KE, i to u prvom primjeru s minimalno prihvatljivom mrežom konačnih elemenata. U idućim koracima mreža je progušćavana. Uspoređeni su rezultati analize nastali primjenom komercijalnog programa s teoretskim rješenjem.

Ključne riječi: tanke ploče, numerički model, plošni element


PDF Cijeli rad (HR)