ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Rad daje osvrt na proračun konstrukcija (određivanje statičkih utjecaja u konstruktivnim elementima objekta, kao i njihovo dimenzioniranje, odnosno proračun potrebne armature i stabilnosti) za što je korišten programski paket za proračun prostornih konstrukcija, TOWER 3D model. Prateći objekti sadrže uređaje za prečišćavanje otpadnih voda. Analizirana su dva objekta, upravna zgrada i bazen. Nizvodno od objekta, na potoku Prozorčica nalazi se lokacija pješačkog mosta, raspona 44.4 m.

Ključne riječi: proračun, TOWER 3D model, upravna zgrada, bazen, pješački most


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCE:
Creative Commons License
All papers from e-Zbornik are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj