ISSN 2232-9080

 
 

Sažetak: Sukladno Zakonu o vodama u Federaciji BiH, Strategiji upravljanja vodama u Federaciji BiH i EU Okvirnoj direktivi o vodama (ODV) potrebno je izraditi i usvojiti Plan upravljanja vodnim područjima u FBiH. Plan upravljanja vodnim područjem Jadranskog mora u Federaciji BiH obuhvata područje riječnih bazena Neretve s Trebišnjicom, Cetine i Krke. Osnovni cilj izrade Plana upravljanja je postizanje dobrog stanja i/ili potencijala vodnih tijela odnosno sprečavanje pogoršanja stanja vodnih tijela površinskih i podzemnih voda. Također, prikazane su najvažnije aktivnosti na izradi Strateške procjene utjecaja Plana na okoliš (SEA).

Ključne riječi: ODV, Zakon o vodama FBiH, Strategija upravljanja vodama u FBiH, dobro stanje/potencijal voda, vodna tijela, SEA

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres