ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Rad predstavlja pregled Studije „Generalna analiza raspoloživih podloga i interpretacija prirodnih uvjeta radi sagledavanja mogućnosti hidroenergetskog korištenja voda u slivu rijeke Trebižat nizvodno od HE Peć Mlini i njegovo uklapanje u IUVR (integralno upravljanje vodnim resursima)“ koju je izradio Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru. Studiju čine poglavlja koja se odnose na analizu i interpretaciju rezultata dobivenih na osnovu dosadašnjih obrada iz područja koje su neophodne za izradu studijskih rješenja čiji je predmet istraživanja integralno upravljanje vodnim resursima rijeke Trebižat.
U Studiji je dan pregled geoloških i hidrogeoloških podloga, kao i klimatskih i hidroloških karakteristika područja, a u istoj je predstavljena i analiza osnovnih karakteristika režima voda i analiza velikih i malih voda razmatranog područja.

Ključne riječi: vodotok Tihaljina-Mlade-Trebižat, korištenje voda, upravljanje vodama, HE Peć Mlini


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj