ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U članku se istražuje efikasnost vodovoda u Bosni i Hercegovini (BiH) korištenjem podešene metode najmanjih kvadrata. Ustanovljeno je da se ista količina vode može isporučiti uz smanjenje ulaganja faktora proizvodnje za minimalno 38.3%, što pokazuje nisku razinu relativne efikasnosti.
Sustavno mjerenje efikasnosti vodoopskrbe se razvija od 1996., a globalno zamjećuje od 2000. Europske tranzicijske zemlje tek od skora uvode participaciju privatnog sektora u vodoopskrbu, pa još ne postoji interes za regulaciju sektora, primjenu metode usporedbe i ocjenu relativne efikasnosti vodnih operatera.
Kao prvo kvantitativno istraživanje efikasnosti lokalne vodoopskrbe u BiH, ovaj rad može poslužiti kao orijentir za buduće ocjene efikasnosti.

Ključne riječi: vodoopskrba, efikasnost, Bosna i Hercegovina


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj