ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U ovom radu se na temelju raspoloživih topografskih i hidroloških podloga razmatra hidroenergetski kapacitet jedne od značajnijih, ali hidrološko i hidro-energetski neistraženih pritoka rijeke Vrbanje u BiH, Grabovičke rijeke, a sve u cilju mogućnosti izgradnje male hidroelektrane kao obnovljivog vida energije. Također je izračunata stabilnost preljevnog praga za pojavu velikih voda, te izvršen statički proračun preljeva računalnim programom Tower.

Ključne riječi: obnovljivi izvor energije, hidrološke podloge, hidroenergetski kapacitet, stabilnost preljeva


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj