ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Na temelju laboratorijskih mjerenja granulometrijskog sastava tla s lokacije izračunati su koeficijenti propusnosti za dvije metode: metodu mokrog i suhog prosijavanja te metodu četvrtanja. Napravljena je usporedba rezultata dobivenih koeficijenata propusnosti ove dvije metode.

Ključne riječi: koeficijent propusnosti, granulometrijski sastav tla, numerička metoda


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj