ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Zahtjevi za uštedama u projektima koji proizlaze iz globalne potrebe za uštedom resursa potiču inovacije u građevinarstvu, kako u području inovativnih materijala i proizvoda tako i u unaprjeđenju svih procesa gradnje. Promjene u projektu obilježene su rizicima te obično pretpostavljaju potrebu za dodatnim resursima - vremenom i novcem. Upravljanje promjenama razlikuje se za projekt koji se vodi tradicionalno na konsekutivan način od projektiranja do predaje projekta i za projekt koji je izrađen BIM pristupom koji nastoji procese postaviti u većoj mjeri simultano. U radu se donosi pregled literature koja definira razlike ova dva pristupa te se na osnovu teorijske podloge postavlja okvir za istraživanje mogućnosti za unaprjeđenje projekta složene zgrade izrađene i vođene tradicionalnim pristupom.

Ključne riječi: promjene u projektu, BIM pristup, zgrada javne namjene, Građevinski fakultet Osijek


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj