ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Na vijaduktu Koševo uspostavljena je visinska geodetska mreža posebne namjene. Mjerenja u mreži obavljena su metodom preciznog geometrijskog nivelmana u dvije epohe. Prvu epohu mjerenja čine mjerenja obavljena u zimskim uvjetima, a drugu epohu u ljetnim uvjetima. Nakon obavljenih mjerenja uslijedila je njihova obrada i izjednačenje mreže, a kao rezultat su dobivene visine karakterističnih točaka na vijaduktu. Razlike nadmorskih visina točaka na vijaduktu, uzevši u obzir standardnu devijaciju obavljenih mjerenja, pokazale su da se visine pojedinih točaka na vijaduktu mijenjaju, a razlike upućuju na moguće pomake prednapete betonske konstrukcije vijadukta Koševo.

Ključne riječi: vijadukt, precizni nivelman, izjednačenje, analiza rezultata


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj