ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
e-ZBORNIK: Broj 16, prosinac 2018., godište 8
Tip rada: Stručni rad

Sažetak: Ovaj rad daje prikaz istraživanja urađenoga u sklopu izrade diplomskoga rada pod naslovom: „Hidraulička studija strujanja podzemnih voda na području donjeg kompenzacijskog bazena CHE Vrilo“, a koji je urađen i uspješno obranjen na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 2018. godine. Zadatak je bio formirati prostorni model ustaljenog strujanja podzemnih voda na području projektiranoga donjeg kompenzacijskog bazena crpne hidroelektrane Vrilo, temeljem podataka istraživanja na terenu i podataka iz idejnog projekta CHE Vrilo.

Ključne riječi: donji kompenzacijski bazen, crpna hidroelektrana Vrilo, strujanje podzemnih voda, DHI WASY FEFLOW 7.0, numerički model


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj