ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
e-ZBORNIK: Broj 18, prosinac 2019., godište 9
Tip rada: Prethodno priopćenje

Sažetak: U radu je dan pregled karakteristika komponenata zidanih zidova, zidnih elemenata i maltera, s osvrtom na mehaničke karakteristike zidova. Poseban naglasak je stavljen na ne armirane zidane zidove i njihovo ponašanje uslijed potresa. Korišteni su empirijski i eksperimentalni podaci. Dobiveni rezultati za pojedinačni zid, koji su dobiveni kroz upotrebu dva suvremena programska paketa, ABAQUS i SAP2000, se dosta dobro slažu s eksperimentima koji su provedeni na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Nakon verifikacije rezultata numeričkih ispitivanja analizirana su ojačanja zidanih zidova apliciranjem mehaničkih dampera bez i s okvirom.

Ključne riječi: Ne armirani zidani zidovi, potres, seizmičko djelovanje, ojačanje zidanih zidova, mehanički damperi, pasivni damperi, metalni okvir, uređaji za disipaciju energije, seizmička izolacija, eksperimentalno ispitivanje zidanih zidova, numerička analiza zidanih zidova


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj