ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U radu numerički se obrađuje eksperiment u kojem je napravljeno 5 „T“ nosača koji su opterećeni do loma pod presom. Nosači su projektirani tako da imaju istu graničnu nosivost uz različit odnos armiranja prednapetom i mekom armaturom. Daje se detaljan pregled eksperimenta sa točnim dimenzijama presjeka, kao i točnim položajem i odnosom prednapete i meke armature. Kao rezultat eksperimenta prikazane su i analizirane krivulje sila-pomak na pojedinim nosačima. Prikazan je i numerički model za nosače armirane prema eksperimentu. Korištena su dva modela materijala za analizu nosača; računski model materijala kako bi se provjerila računska lomna sila nosača i novi proizvoljni model materijala u kojem se određuje posebno ponašanje betona u vlaku kako bi se simuliralo stvarno ponašanje nosača. Svi nosači su postupno dovedeni do numeričkog loma inkrementalnim povećavanjem opterećenja koje simulira povećanje opterećenja na presi. Naposljetku, daje se analiza i usporedba rezultata numeričkog modela sa eksperimentom, kao i zaključak o valjanosti numeričkog modela.

Ključne riječi: eksperiment, prednapinjanje, numerički model, model materijala, nelinearna analiza


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)