Sažetak: U radu je prikazana struktura troškova životnog ciklusa novoprojektirane poslovne zgrade gdje su analizirani troškovi planiranja, izgradnje, uporabe i održavanja za vremenska razdoblja od 20 i 30 godina prema trenutnim cijenama na tržištu i isti su svedeni na neto sadašnju vrijednost. Rezultati analize troškova životnog ciklusa pokazuju kako je za razdoblje od 20 godina približno podjednak udio inicijalnih ili kapitalnih troškova i troškova uporabe i održavanja. Za razdoblje od 30 godina udio kapitalnih troškova iznosi 42,6%, a udio troškova uporabe i održavanja iznosi 57,4%, čime isti premašuju kapitalne troškove. Ovi rezultati potvrđuju prethodna istraživanja i značaj troškova uporabe i održavanja, te upućuju kako je potrebno u inženjerskoj praksi u fazi projektiranja vršiti analizu i proračun ukupnih troškova životnog ciklusa zgrada u svrhu vrjednovanja varijantnih rješenja.

Ključne riječi: troškovi životnog ciklusa zgrada, kapitalni troškovi, troškovi uporabe, troškovi održavanja


 PDF Cijeli rad (HR verzija)

 PDF Cijeli rad (EN verzija)