ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru je u 2008. godini doživio značajan skok u svom razvoju. Zahvaljujući pomoći Vlade Republike Hrvatske izgrađena je nova fakultetska zgrada koja je bila i potpuno opremljena za rad i nastavu studenata i osoblja fakulteta. U sklopu ove pomoći fakultet je nabavio i opremu za ispitivanje konstrukcija. Ova oprema je omogućila značajno povećanje aktivnosti djelatnika fakulteta oko ispitivanja mostova. Međutim, Građevinski fakultet je vršio i prije ispitivanja mostova zahvaljujući suradnji sa mr. sc. Predragom Đukićem dip.ing.str. koji je imao odgovarajuću opremu za ispitivanje konstrukcija. Ovaj članak obrađuje sva ispitivanja mostova koje je vršio Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru.

Ključne riječi: ispitivanje mostova, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj