ISSN 2232-9080

 
 

Husno Hrelja

prof. dr. sc., dipl. ing. građ.
Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu


Radovi ovog autora:

Korica od GEOMORFOLOŠKI TRENUTNI JEDINIČNI HIDROGRAM KAO OSNOVA ZA DEFINIRANJE POPLAVNIH VODA NA NEIZUČENIM SLIVOVIMA

GEOMORFOLOŠKI TRENUTNI JEDINIČNI HIDROGRAM KAO OSNOVA ZA DEFINIRANJE POPLAVNIH VODA NA NEIZUČENIM SLIVOVIMA

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres