ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Ovaj rad je sažetak diplomskog rada pod nazivom ''PRAĆENJE I KONTROLA TROŠKOVA I VREMENA GRAĐEVINSKIH PROJEKATA METODOM OSTVARENE VRIJEDNOSTI''. Metoda ostvarene vrijednosti je jedna od najčešće korištenih metoda za praćenje i kontrolu troškova i vremena projekata i daje nam kompletan uvid u stanje projekta i na njegovu uspješnost. Metoda ostvarene vrijednosti temelji se na tri osnovne varijable: 1. P - planirana vrijednost (planirani troškovi) projekta , 2. T – stvarni troškovi projekta i 3. O – ostvarena vrijednost projekta. Koristeći troškovne i vremenske koeficijente možemo u svakom trenutku realizacije projekta utvrditi efikasnost izvršenja projekta. Metoda omogućuje otkrivanje najranijih znakova problema na projektu, prepoznavanje potencijalnog prekoračenja proračuna projekta, prepoznavanje mogućih rizika i pogrešaka koje mogu utjecati na uspješnost projekta.

Ključne riječi: metoda ostvarene vrijednosti, kontrola projekata, pokazatelji izvršenja


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj