ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Na osnovu arhitektonskih podloga, dopuštene nosivosti tla, seizmičkih i klimatskih zona u kojima se objekt nalazi, potrebno je izraditi projekt konstrukcije crkve sv. Tome Apostola na Bijelom Brijegu u Mostaru. Objekt se nalazi u VIII. MCS zoni, I. klimatskoj zoni, a nosivost tla u tom području je 250 kPa. Crkva je križnog tlocrta, duljine 29.7 m, širine 24 m s visinom, od temelja do vrha, 25 m. Krov crkve je izveden kao ravni neprohodni krov. Središte crkve natkriveno je kupolom presjeka D = 12.20 m i visine 5.20 m. Konstrukcija kupole izvedena je od čeličnih šipki. Crkva se sastoji od dvije etaže suteren + prizemlje. Visina suterena kod crkve iznosi od 4.00 do 4.96 m, a prizemlja 10.00 m. Tlocrtne dimenzije zvonika su 5.50 x 5.00 m sa visinom 45 m.

Ključne riječi: crkva sv. Tome Apostola u Mostaru, projekt konstrukcije


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj