ISSN 2232-9080

 
 

Sažetak: U radu je dan osvrt na geotehničke karakteristike terena na lokaciji mosta br. 3 na autocesti Zvirovići – Počitelj.
Također je dan i prijedlog temeljenja objekata za svaki stub, kao i proračunate dozvoljenje nosivosti.

Ključne riječi: geotehničke karakteristike, temeljenje, dozvoljena nosivost

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres