ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Problem određivanja hidrograma velikih voda jedan je od temeljnih problema u hidrotehničkoj praksi. Za definiranje hidrograma, odnosno njegovog vrha (pika), uobičajeno se koriste statističke metode godišnjih ekstrema i pikova, za koje je nužno raspolagati povijesnim podacima o protoku, zatim empirijski izrazi, te hidrološki modeli. U radu je prikazana primjena hidrološkog modela EBA4SUB (Event-Based Approach for Small Ungauged Basins) namijenjenog za definiranje hidrograma otjecanja na neizučenim slivovima. Rezultati velikih voda rijeke Bistrice (pritoke rijeke Vrbas) dobiveni ovim modelom usporedit će se s razultatima empirijskih metoda. Kvalitet procijenjenih vrijednosti velikih voda dobivenih EBA4SUB modelom bit će provjerene na hidrološki izučenim profilima rijeke Vrbas, VS Gornji Vakuf i VS Daljan.

Ključne riječi: Velike vode, geomorfološki trenutni jedinični hidrogram, statističke metode, empirijske metode


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj